fbpx

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przekazujemy Państwu nasze produkty przy tworzeniu których, dołożyliśmy najwyższej staranności.

Produkty drewniane wymagają jednak dbałości nie tylko w procesie produkcji, ale również w okresie użytkowania. Wynika to przede wszystkim z naturalnych cech materiału.

Decyzja o zakupie mebli z drewna powinna być zatem przemyślana i poparta podstawową wiedzą dotyczącą konsekwencji jakie to z sobą niesie.

Należy pamiętać, by w pomieszczeniu w którym przebywają osoby panował zdrowy klimat, służący zarówno człowiekowi jak i utrzymaniu jakości wszystkich elementów drewnianych w nim się znajdujących. Drewno jest materiałem higroskopijnym, które dzięki właściwościom mechanicznym i fizycznym wraz ze zmianą temperatury i wilgotności względnej powietrza zmienia swoje wymiary i kształty. Reakcja drewna na zmiany otoczenia (wilgotność i temperatura powietrza) skutkuje skurczem lub pęcznieniem elementów.

Wyższa wilgotność względna powietrza może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem elementów. Niższa wilgotność może powodować kurczenie się drewna, powstawanie większych lub mniejszych szczelin między elementami, pękanie warstwy wierzchniej oraz uszkodzenia mechaniczne warstwy nośnej, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych.

Pomieszczenia w których użytkowany będzie produkt należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, oraz nawilżacz powietrza. Pomieszczenia należy regularnie wietrzyć  (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymywać wilgotność względną powietrza na stałym wymaganym poziomie 45% – 60% przy temperaturze powietrza  18°C -24°C.

W okresie zimowym (grzewczym) bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej powietrza, gdyż jest to warunkiem gwarancji.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

§ 1. Przedmiot i zasady ogólne gwarancji.

 1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy liczonych od daty sprzedaży mebli, pod warunkiem ich właściwego zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady mebli powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Producent nie odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji za utracone przez Nabywcę korzyści oraz szkodę, którą Nabywca poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w produkcie.
 3. Niniejsza gwarancja jakości w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Producent udziela gwarancji obejmującej terytorialnie obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Warunki gwarancji.

2.1. Warunkiem objęcia produktu gwarancją jest przestrzeganie zasad i wskazówek dotyczących pielęgnacji i konserwacji, zawartych w „Instrukcji użytkowania”. 

§ 3. Przypadki nie objęte gwarancją.

3.1. Udzielona gwarancja jakości nie obejmuje:

 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli.
 • Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Nabywcę lub na zlecenie Nabywcy.
 • Zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy i połysku drewna).
 • Różnice w odcieniu elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od warunków siedliskowych drzew.
 • Wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów.
 • Wady wynikające z zabrudzeń i zaplamienia powierzchni mebli olejowanych.

§ 4. Zgłaszanie reklamacji.

4.1. W wypadku stwierdzenia wad produktu, w świetle zasad wskazanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, należy zgłosić reklamację.

4.2. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od wystąpienia wady / ujawnienia się wady.

4.3. Reklamacja powinna być zgłoszona do Sprzedawcy, u którego zakupiony został produkt lub bezpośrednio do Producenta.

§ 5. Sposoby rozpatrzenia reklamacji.

 5.1. Reklamację z tytułu wad objętych gwarancją Nabywca zgłasza Producentowi niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca przesyła do Producenta na jego adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej, przedstawiając opis i zdjęcia uszkodzenia, dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.

5.2. Producent odniesie się do zasadności zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Producent może w tym czasie wykonać oględziny reklamowanego mebla w miejscu, w którym się znajduje.

5.3. Reklamacje będą załatwiane w ciągu 14 dni od daty uznania roszczeń Nabywcy, nie później jednak niż w ciągu 28 dni od daty ich zgłoszenia. Za zgodą Nabywcy może być ustalony inny termin załatwienia reklamacji.

5.4. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie wykonano z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

5.5. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy mebli. W szczególnych wypadkach Producent może zdecydować o wydaniu nowego mebla zamiast naprawy.

5.6. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Producent.

5.7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zamieszczonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 ze zm.).

ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.

2. Meble należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi od 18ºC do 24ºC, a wilgotność powietrza zawiera się w przedziale 45-60%.

3. Meble muszą być ustawione na wypoziomowanej posadzce. Przenoszenie mebli w stanie złożonym wymaga podniesienia ich z podłoża.

4. Nie należy ustawiać mebli w odległości mniejszej niż 1m od źródeł ciepła (grzejniki, kominki, piece).

5. Podłoże, na którym stoi mebel, musi być suche.

6. Meble należy czyścić, pielęgnować i okresowo konserwować zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji użytkowania.

7. Nie należy narażać powierzchni drewnianych na bezpośredni kontakt z wodą; wszelkie płyny powinny być możliwie szybko wycierane suchą szmatką z powierzchni mebla.

8. Należy unikać bezpośredniego kontaktu elementów drewnianych z wilgotnymi przedmiotami zawierającymi żelazo, ponieważ drewno dębowe zawiera garbniki, które wchodzą w reakcję ze związkami żelaza. W wyniku takiej reakcji powstają trudne do usunięcia przebarwienia drewna.

10. Drewno podlega naturalnemu procesowi starzenia, w wyniku którego może zmieniać swoją barwę. Należy unikać intensywnego eksponowania elementów drewnianych mebla na promieniowanie UV (światło słoneczne).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Niniejsza instrukcja przedstawia sposób konserwacji dla poszczególnych powłok zabezpieczających meble i jest uszczegółowieniem warunków ogólnych użytkowania określonych w preambule Karty Gwarancyjnej.

 1. Dla wykończenia woskiem

Do przecierania/czyszczenia należy używać mokrej szmatki, ewentualnie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem/mydła. Co roku należy przetrzeć środkiem konserwującym dla powierzchni wykończonych woskiem np. Wachspflege środek do czyszczenia i renowacji wosku firmy Osmo. Nie szorować, nie myć szczotką.

 1. Dla wykończenia olejem

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji [czyli powtórnego nałożenia oleju, przy renowacji wystarczy nałożyć jedną warstwę zmoczoną w oleju szmatką]. Powierzchnie zabezpieczone olejem do drewna należy przecierać szmatką nasączoną wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna (np. HOUTCLEANER firmy Koopmans). Nie szorować, nie myć szczotką.

 1. Dla wykończenia lakierem

Do przecierania/czyszczenia należy używać produktów do konserwacji mebli lakierowanych np. Pronto. Nie szorować, nie myć szczotką.

You can`t add more product in compare